Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 im. Zenona Adama Remiego

ZSZ - Murarz - poprzedni porgram nauczania

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia
[na podbudowie gimnazjum]
zawód: murarz
Symbol cyfrowy: 712 [06]
Numer programu: 5207JAK ZOSTAĆ UCZNIEM:

Uczniem klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie murarz może zostać każdy chłopiec, który:

 

 • ... nie ukończył 19-go roku życia,
 • ... posiada dobry stan zdrowia,
 • ... nie ma przeciwwskazań do zawodu,
 • ... chce zostać murarzem,
 • ... pomyślnie przebrnął przez rekrutacje.

 

[Regulamin rekrutacji znajduje się tutaj » ]


JAK SIĘ UCZYMY:

Nauka prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku:

 1. klasa pierwsza- trzy dni w tygodniu trwa nauka teoretyczna z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W pozostałych dwóch dniach uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wymiarze po 5 godzin dziennie w Warsztatach Szkolnych ZSB
 2. klasa druga- nauka przebiega tak jak w klasie pierwszej. Przez trzy dni w tygodniu uczymy się teorii, przez następne dwa dni uczymy się na zajęciach praktycznych w Warsztatach szkolnych ZSB w wymiarze po 6 godzin dziennie.
 3. klasa trzecia - ostatni rok nauki. Przypomina klasę pierwsza i drugą. Nauka przedmiotów teoretycznych (ogólnokształcących i zawodowych) trwa przez trzy dni w tygodniu. W pozostałe dwa dni - zajecia praktyczne w warsztatach Szkolnych ZSB w wymiarze 6 godzin dziennie. W tym roku po skończeniu szkoły każdy chętny absolwent może zdawać zewnętrzny egzamin potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w miesiącu czerwcu. Egzamin zdajemy w Ośrodku Egzaminacyjnym Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie przed Komisją składającą się z osób powołanych przez OKE Kraków [nie są to niestety nasi nauczyciele!]. Pomyślnie zdany egzami nadaje tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie: murarz. Ośrodek Egzaminacyjny OKE - Kraków tworzony jest przy Zespole Szkól Budowlanych w Nowym Sączu.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

Przedmioty nauczania Klasa I Klasa II Klasa III
Język polski tak tak tak
Język obcy tak tak tak
Historia i wiedza o społeczeństwie --- --- tak
Matematyka tak tak tak
Fizyka i astronomia tak --- ---
Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska tak --- ---
Podstawy przedsiebiorczości --- tak ---
Wychowanie fizyczne tak tak tak
Przysposobienie obronne tak tak ---
Godziny z wychowawcą tak tak tak
Dokumwntacja techniczna tak tak tak
Technologia tak tak tak
Technologia informacyjna tak --- ---
Religia/Etyka tak tak tak
Edukacja prozdrowotna --- tak ---
Wychowanie do życia w rodzinie tak tak tak
Zajęcia praktyczne tak tak tak

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

W wyniku dwuletniego okresu kształcenia uczeń potrafi:

 • organizować, użytkować i likwidować stanowiska pracy dla robót murarskich i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, p-poż i ochrony środowiska;
 • rozróżniać i dobierać materiały budowlane murarskie (podstawowe i pomocnicze) oraz składować i transportowaćje na stanowisko;
 • posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzetem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień;
 • czytać dokumentację techniczną budowlaną i sporządzać szkice robocze;
 • wykorzystywać normy i instrukcje;
 • wykonywać roboty murarskie zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • wykonywać pomocnicze czynności zawodowe ogólnobudowlane, w tym remontowe, rozbiórkowe i naprawcze;
 • wykonywać przedmiary, pomiary inwentaryzacyjne i obmiary robót murarskich;
 • sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe dotyczące stanowiska pracy;
 • korzystać z urządzeń, wyposażenia i zaplecza techniczno-socjalnego placu budowy;
 • oceniać jakość materiałów budowlanych i prawidłowość wykonywanych robót;
 • rozwiązywać charakterystyczne dla zawodu zagadnienia techniczno-technologiczne na stanowisku pracy;
 • komunikować się i współpracować z zespołem na budowie;
 • wykorzystywać znajomość procesów wchodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca);

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarza jest przygotowanie do wykonywania prac murarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia się w formach szkolnych i pozaszkolnych. Absolwent szkoły zasadniczej może być zatrudniony na stanowiskach murarsko-tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych. Absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe w trzyletnim technikum uzupełniającym.


WYMAGANIA ZDROWOTNE I PSYCHOFIZYCZNE:

 • ogólny dobry stan zdrowia;
 • sprawność układu kostno-stawowego;
 • odporność na lęk wysokości;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • spostrzegawczość;
 • umiejętność koncentrowania uwagi i podzielność uwagi;
 • zrównoważenie emocjonalne;
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZAWODU:

 • wady wzroku - schorzenia upośledzające ostrość widzenia i ograniczające jego pole, jednowzroczność, upośledzenie stereoskopii, duża krótkowzroczność, oczopląs;
 • schorzenia laryngologiczne - przewlekłe choroby uszu, znaczne upośledzenie słuchu, choroby błędnika;
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi;
 • tendencje do omdleń;
 • cukrzyca;
 • padaczka;
 • schorzenia neurologiczne;
 • choroby układu sercowo-naczyniowego upośledzające wydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze;
 • choroby układu oddechowego upośledzające sprawność wentylacji płuc, dychawica oskrzelowa;
 • skrzywienie kręgosłupa;
 • upośledzenia sprawności ruchowej kończyn górnych i dolnych, osłabienie mięśni tułowia.

O przydatności do zawodu i zdolności do pracy w budownictwie orzeka lekarz medycyny pracy. Badania lekarskie muszą uwzględniać wszystkie kryteria określone we wskazaniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych dotyczących zawodu.