Technikum nr 5 im. Zenona Adama Remiego

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

TECHNIKUM 4-letnie, na podbudowie gimnazjum.
Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Symbol cyfrowy: 311930.

Numer programu: Szkolny program nauczania dla zawodu 311930.

 

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem specjalistycznym, obecnie promowanym z uwagi na konieczność cywilizacyjną ochrony środowiska, nie tylko lokalnie, ale również w sensie globalnym. Chodzi głównie o umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii i pozyskiwania ich bez straty dla środowiska. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wykonuje następujące zadania zawodowe:

1) organizuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
3) konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
4) kontroluje pracę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
5) sporządza kosztorysy oraz oferty i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ  wykonuje zadania zawodowe przestrzegając podstawowych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy,   ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Organizuje stanowiska pracy uwzględniając zagrożenia życia i zdrowia występujące na każdym z tych stanowisk. Współpracuje w zespole i organizuje pracę tych zespołów przewidując skutki swojego działania.

 

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM

Uczniem klasy pierwszej technikum może zostać każdy [chłopcy i dziewczęta], kto:

 • ... nie ukończył 19-go roku życia,
 • ... posiada dobry stan zdrowia,
 • ... nie ma przeciwwskazań do zawodu,
 • ... chce zostać technikiem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • ... pomyślnie przebrnął przez rekrutacje.

[Regulamin rekrutacji znajduje się tutaj » ]


WYMAGANIA ZDROWOTNE I PSYCHOFIZYCZNE

 1. dobry ogólny stan zdrowia;
 2. odporność na wpływ długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych;
 3. wyobraźnia przestrzenna;
 4. spostrzegawczość i koncentracja uwagi;
 5. odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych;
 6. zrównoważenie emocjonalne;

PRZECIWWSKAZANIA DO ZAWODU

 1. upośledzenie układu ruchu - ograniczenie sprawności dużych stawów, stany po amputacji kończyn, duże skrzywienie kręgosłupa, dyskopatia, choroby reumatoidalne;
 2. przewlekłe schorzenia układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze;
 3. przewlekłe choroby układu oddechowego - schorzenia oskrzeli, dychawica oskrzelowa, przewlekłe choroby krtani;
 4. cukrzyca;
 5. wady wzroku i schorzenia oczu upośledzające ostrość wzroku oraz ograniczające pole widzenia - oczopląs, brak widzenia obuocznego, zaburzenia stereoskopii (dopuszczalna jest nadwzroczność małego stopnia nie wymagająca korekcji);
 6. znacznego stopnia upośledzenie słuchu i przewlekłe stany zapalne uszu;
 7. choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego - padaczka, polineoropatie, niedowłady kończyn;
 8. choroby psychiczne;
 9. zaburzenia równowagi i skłonności do omdleń;
 10. lęk wysokości;

JAK SIĘ UCZYMY

Nauka prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku:

 1. klasa pierwsza- cztery dni w tygodniu trwa nauka teoretyczna z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W piątym dniu uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wymiarze 6 godzin w Warsztatach Szkolnych ZSB lub w budynku szkolnym.
 2. klasa druga- nauka przebiega przez cztery dni w tygodniu z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W piątym dniu uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wymiarze 6 godzin w Warsztatach Szkolnych ZSB lub w budynku szkolnym.
 3. klasa trzecia - w pierwszym półroczu nauka przedmiotów teoretycznych (ogólnokształcących i zawodowych) trwa przez cztery dni w tygodniu a w piątym odbywają się zajęcia praktyczne w wymiarze 9 godzin. W klasie trzeciej uczniowie kierowani są na 4-ro tygodniowe praktyki zawodowe o charakterze organizacyjno-technicznym z oderwaniem od zajęć szkolnych.
  Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (B.21) odbywa się pod koniec I półrocza klasy trzeciej.
 4. klasa czwarta- pięć dni w tygodniu to nauka teoretyczna. W drugim półroczu odbywają się tylko zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (B.22) przeprowadza się pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej. W tym roku nauki uczniów czeka poważny egzamin maturalny na początku maja.

Wszystkie egzaminy zawodowe przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie na terenie szkoły.

Pomyślne zdanie egzaminów z wymienionych kwalifikacji automatycznie daje tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

Przedmioty ogólnokształcące

1

Język polski

2

Język angielski

3

Język niemiecki

4

Wiedza o kulturze

5

Historia

6

Wiedza o społeczeństwie

7

Podstawy przedsiębiorczości

8

Geografia

9

Biologia

10

Chemia

11

Fizyka

12

Matematyka

13

Informatyka

14

Wychowanie fizyczne

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

16

Godziny z wychowawcą

17

Wychowanie do życia w rodzinie**

18

Religia/etyka **

** zgodnie z odrębnymi przepisami 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Rysunek techniczny

2

Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej (B.21)

3

Język obcy zawodowy

4

Działalność gospodarcza w budownictwie

5

Podstawy instalacji budowlanych (B.21)

6

Systemy energetyki odnawialnej (B.22)

7

Podstawy kosztorysowania w budownictwie

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Zajęcia praktyczne (B.21, B.22)

2 Pracownia kosztorysowania w budownictwie

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

1

Geografia

2

Matematyka

3

Historia i społecz. - przed. uzupełniający

 

 


EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

 

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU BUDOWLANEGO

PKZ(B.g)

Uczeń:

1) określa źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;

2) charakteryzuje zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania;

3) charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej;

4) rozróżnia obiekty energetyczne oraz określa ich wpływ na środowisko;

5) charakteryzuje systemy energetyki odnawialnej;

6) określa możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w budownictwie;

7) stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów, elektrotechniki oraz spalania paliw;

8) wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów;

9) wykonuje pomiary wielkości fizycznych;

10) przestrzega zasad wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych;

11) stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego;

12) wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;

13) określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

14) prowadzi racjonalną gospodarkę energią;

15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;

3) dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) ustala miejsca lokalizacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;

5) określa warunki transportu i składowania materiałów oraz elementów systemów energetyki odnawialnej;

6) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

7) sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

8) wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

9) sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

10) organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

11) dokonuje przeglądu technicznego urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;

12) organizuje prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów materiałów, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;

3) sporządza przedmiary i obmiary robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

5) sporządza kalkulacje kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

6) określa wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

7) sporządza oferty na wykonanie prac związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;

3) wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;

4) posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

5) wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

6) rozpoznaje błędy montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;

7) dokonuje oceny jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

8) przygotowuje do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;

9) wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

1) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;

2) przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;

3) określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej;

4) rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej;

5) rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;

6) ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;

7) minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii;

8) wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej;

9) sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

1) określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

3) przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;

5) wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

6) określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

7) wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej;

8) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

9) wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

10) wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 


POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem specjalistycznym nie powiązanym z innymi zawodami.

Tabela 1. Powiązania z innymi zawodami.

KWALIFIKACJA SYMBOL ZAWODU ZAWÓD ELEMENTY WSPÓLNE
B.21

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PKZ(B.g)

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

OMZ

PKZ(B.g)